Säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää ry ja sen kotipaikka on Somero. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja toimia tiedonjakajana eläinoikeusasioissa. Jäsenen on hyväksyttävä eläinoikeusideologia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii eläinten vanhain-, turva- ja sijoituskotina
 • perustaa ja ylläpitää eläinsuojelumuseota
 • järjestää tilalle tutustumisvierailuja huomioiden erityisesti lapset, kehitysvammaiset, vanhukset ym. erityisryhmät
 • järjestää eläinoikeusasioihin liittyviä tapahtumia ja luentoja
 • harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa
 • voi harjoittaa muuta samantapaista toimintaa
 • voi harjoittaa julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • perustaa ja ylläpitää vegaanista kahvilaa
 • myy erilaisia toimintaa tukevia kannatustuotteita
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • voi anoa avustuksia
 • järjestää talkootoimintaa
 • voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet
Yhdistykseen otetaan varsinaisia jäseniä sekä kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Varsinaiset jäsenet sekä kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, kun jäsenmaksu on maksamatta 1 kuukauden ajan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksut varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä voivat olla erisuuruiset.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsen voi sitä halutessaan tutustua jäsenluettelossa oleviin häntä koskeviin merkintöihin.

Ehdotukset hallituksen jäseneksi on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hallituksella on oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus tietylle henkilölle.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköpostitse tai yhdistyksen virallisilla internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja tarvittaessa ääntenlaskija
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Top